Zawiadomienie o II Zwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału KOD

Zawiadomienie o II Zwyczajnym Regionalnym Walnym Zebraniu Członków Podlaskiego Regionalnego Oddziału KOD

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Regionu Podlaskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołał II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków na dzień 9 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Morskiej Centrum Konferencyjno-Bankietowego Titanic w Białymstoku przy ul. Pogodnej 16D.

Drugi termin zebrania – w przypadku braku kworum w pierwszym terminie – wyznaczony został na 9 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 9:30.

DOKUMENTY

Uchwała Nr ZRPodlaskie/2020/01/08/1 Zarządu Regionu Podlaskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania Regionalnego Walnego Zebrania Członków 

Proponowany porządek obrad oraz proponowany regulamin Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2.
Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do organów regionalnych stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

DODATKOWE INFORMACJE

Kandydatem do organów regionalnych może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia, który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie złożoną na formularzu i spełnia warunki wskazane w § 22 pkt. 4 – 8 Statutu Stowarzyszenia. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni będący członkami Regionu Podlaskiego KOD.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia:
a) podczas Zebrania,
b) w Biurze Regionu w godzinach jego pracy (poniedziałki i środy w godz. 16.00-18.00) – osobiście lub listownie, najpóźniej na trzy dni przed terminem Zebrania (decyduje data wpływu).